info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

KÖMÜR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM-1      Kuruluş

Madde 1     Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği olup, merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.

BÖLÜM-2      Derneğin Amacı ve Faaliyetleri 

Madde 2     Derneğin Amacı

Dernek,

-Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü fiili olarak kömür üretimi yapan ve yerli kömürden enerji üreten tüzel ve özel kişileri bir araya getirmek,

- Kömür üretimindeki zorluklara birlikte göğüs germek,

- Ülke kömür madenciliğini geliştirmek, yeni teknolojilerle bunu desteklemek

-İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemlerin ve ortak çözümlerin alınması sağlamak,

-Yurtiçi ve Yurtdışı toplantı, seminer, sempozyum ve fuar etkinliklerine katılmak ve yeni teknolojiler konusunda bilgi edinmek ve üyeleri bilgilendirmek,

-Yasalar ve Yönetmelikler doğrultusunda, Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevi yerine getirmek,

-Kamu ile olan ilişkilerde, sektörü temsil etmek,

Amaçları ile kurulmuştur.

Madde 3     Dernek Üyeliği

Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü kömür üretimi yapan ve yerli kömürden enerji üreten tüzel ve özel kişiler üye olabilirler. Kömür üretimi yapan firmaların temsilcileri, bağlı oldukları kurumdan alacakları yazı ile üye olabileceklerdir. Kömür üreticileri ve yerli kömürden enerji üreten dışında derneğe kayıt alınmayacaktır.

Firmaların Tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları durumunda, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsil için görevlendirdiği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ya da temsil görevi bittiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, firma tarafından belirlenerek derneğe bildirilir.

Üyelik isteklerinin reddi konusunda, Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir ve hiçbir şekilde, herhangi bir yere itiraz edilemez.

Yasaların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kurumlar, derneğe üye olamazlar.

Madde 4     Onursal Üyelik

Derneğe, mesleğe, ülke madenciliğine, ülkeye ya da insanlığa anlamlı ve seçkin hizmetlerde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, Dernek Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla Onursal Üye yapılabilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve aidat ödemezler.

Madde 5     Üyelikten Ayrılma

Hiç kimse üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı başvurusu halinde dernekten çıkabilir. Bu üyeler aidat borçlarını ödemekle yükümlüdür.

Madde 6     Üyelikten Çıkarılma

-Yasal ehliyetini yitiren,

-Dernek ve faaliyet konuları aleyhinde çalışmalarda bulunan ya da onur kırıcı davranan,

-6 aydan fazla süre aidat borcunu ödemeyen ve ödememekte ısrar eden,

-5253 sayılı Dernekler Yasası yasaklarını çiğneyen,

-Fiilen yer altı ve/veya yerüstü kömür üretimi sonlanması durumunda,

üyeler hakkında, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma kararı verilebilir. Bu karara itiraz organı bir sonraki Genel Kurul’dur.

Madde 7     Üyelik Hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her çeşit problemlerinde, Dernek’ten eşit şartlar altında yardım ve tavsiye görürler.

Madde 8     Derneğin Faaliyetleri

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur;

-İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak. En güncel yöntem ve uygulamaları öğrenip, üyelerine sunmak.

-Ülke kömür madenciliğini geliştirici, koruyucu. Üyeleri arasında ilgili, bilgi ve dayanışmayı arttırıcı çalışmalarda bulunmak.

-Gerek üyeleri ve gerekse üyelerin dahil olduğu kuruluşlarla ve kömür madenciliği konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından kullanılan malzeme, makine ve teçhizatın standartlara uygunluğunu takip ve tetkik etmek

-Kömür madenciliğinin teknik ve ekonomik gelişmesi için gerekli araştırma ve incelemelerde bulunarak, üyelerini aydınlatmak ve sonuçları üyelerinin yararına sunmak. Hizmet içi eğitim ve yurtiçi, yurtdışı geziler düzenlemek.

-Kömür üretiminde kullanılan makine ve teçhizatın temini, gerektiğinde üretimi, satışı ve bunların özellik, kalite ve standartları hakkında araştırma yapmak, bu konudaki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek, yasaların izni doğrultusunda, mesleki kuruluşların bu konuda araştırma ve faaliyetlerine katılmak, onları desteklemek.

-Üyelerin ortak ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli malzemelerin teminine ve sorunların çözümüne yardımcı olmak

-Üyelerin sorunları ile ilgili konularda, sorun çözümü için, resmi makam ve kuruluşlarla diğer mesleki ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.

-Kömür Madenciliği sektörünü ilgilendiren her türlü konuda yetkililerce yapılacak yasal ve idari düzenlemelere yardımcı olmak, bu amaçla araştırma ve incelemeler yaptırarak, bu sonuçlara göre önerilerde bulunmak ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, sonuçlarını izlemek ve yayın organları aracılığıyla kamuoyunu aydınlatmak.

-Dünya kömür madenciliğini yakından izlemek, bilgi toplamak, elde edilen bilgileri üyelerinin ve yetkililerin bilgilerine sunmak.

-Dünyadaki ekonomik ve ticari değişimleri yakından izleyerek, kömür üretim miktarları ile satış fiyat ve şartlarını, sektördeki yenilik ve gelişmeleri üyelerine ve yetkililere aktarmak.

-Üyeleri arasındaki mesleki anlaşmazlıklarda, taraflar talep ettiği taktirde, hakemlik görevini üstlenmek

-Tüketicilerin ve sektör mensuplarının her türlü teknik, sosyal, kültürel bilgi düzeyinin yükselmesi için, eğitici-öğretici yayınlar çıkarmak, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek.

-Kömür üretimi konusunda gelişmiş ülkelerdeki, iktisadi, istatistiksel ve teknik bilgileri üyelerine ve ülke ekonomisine kazandırabilmek amacıyla, dış ülkelerdeki kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek.

-Kömür üretim sektörünün, çevre ile uyumlu çalışması ve çevreye olumlu katkıda bulunulması için, faaliyetlerde bulunmak.

-Sektörde, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması için, Kalite Güvence Sistemi kurmak ve Kalite Güvence Sisteminin çalışmasını sağlamak.

-Derneğin çalışmalarını yürütmek ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olmak kaydıyla, gerekirse Çevre Komitesi, Teknik komite, Üye ve Dış İlişkiler Komitesi kurmak ve çalışmaları yürütmek.

-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurulabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir.

-Kömür madenciliğinin sektör bazında gereksinimlerini karşılamak amacıyla ulaşım, tarife, demir, deniz ve karayolları, iskele ve liman işlerinde kolaylıklar sağlayacak araştırmalar yapmak.

-Sektördeki kuruluşların ve işletmelerin gereksinim duydukları teknik eleman, finansman, üretim araçları ve yardımcı malzemelerin sağlanmasında yardımcı olabilmek amacıyla araştırma ve incelemede bulunmak.

-Ülke Kömür madenciliğinin gelişmesi ve dünya madenciliği arasında hak ettiği yeri alması için mesleki ve teknik toplantılar düzenlemek ve düzenlenen benzer toplantılara katılmak, her türlü mesleki yayın yapmak, sektör yararı için gerek gördüğü girişim ve çalışmalarda bulunmak.

-Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapan diğer yasal kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma sağlamak.

Madde 9

Dernek, izne tabi işler ve yasaklar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. Siyaset ve ticaret ile uğraşmaz. 5253 sayılı Dernekler Yasası’ndaki yasaklara uyar.

BÖLÜM-3      DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10   Derneğin Organları

Derneğin organları;

-Genel Kurul

-Yönetim Kurulu

-Denetleme Kurulu’dur.

Madde 11   Genel Kurul, Toplantı Zamanı ve Çağrı Şekli

Dernek Genel Kurulu, Dernek Üyelerinden oluşur. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile her yıl Ocak ayında, Dernek Üyelerinin katılımı ile Dernek Merkezi’nde toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınarak görüşülür. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12   Genel Kurul Toplantı ve Karar

Olağan Yıllık Genel Kurul, kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve ikinci toplantı hazır bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasına imza koyarak toplantıya katılırlar.

Yeterli çoğunluğun bulunduğu bir tutanak ile tespit edilir ve Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya görevlendireceği biri tarafından açılır.

Açılış sonrası, açık oylama ile toplantıyı yürütecek Toplantı Başkanlık Divanı için, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Kâtip seçilerek, Başkanlık Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi, Divan Başkanı’na aittir. Katip, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak saklanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim eder.

Genel Kurul’a katılan üyelerin en az beşte birini yazılı teklifi üzerine, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy, açık sayım ile alınır. Bunun dışında Genel Kurul’da kararlar, Kanun ve Tüzüğün gösterdiği özel haller hariç olmak üzere açık oylama ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ana Tüzük değişiklikleri toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile yapılabilir.

Madde 13   Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

-Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır;

-Derneğin amaç ve çalışma konuları ile Yönetim Kurulu’nun istekleri hakkında karar vermek.

-Dernek organlarını  seçmek.

-Derneğin çalışmalarına, bütçe ve hesaplarına göre Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarını incelemek ve ibralar hakkında karar vermek.

-Gerekli  görülen hallerde Yönetim Kurulları veya Denetçileri azletmek ve yenilerini seçmek.

-Derneğe gerekli taşınmaz malları satın almak veya eldeki taşınmazları satmak konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

-Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Dernek Bütçesi’nin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ve bunun uygulanması konusunda Yönetim Kurulu’na görev ve yetki vermek.

-Ana tüzük değişiklik önerileri ile oylanması istenen yönetmelikler ve diğer Yönetim Kurulu kararı hakkında karar vermek ve gerektiğinde Dernek Ana Tüzüğü’nü değiştirmek.

-Derneğin federasyonlara katılması veya katılanlardan ayrılması, uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılması veya ayrılması konusunda karar almak.

-Derneğin feshine karar vermek ve gerekirse tasfiye komisyonunu seçmek.

-Dernek üyeleri tarafından ödenecek aylık aidat miktarını tespit etmek.

-Mevzuatta ve Dernek Ana Tüzüğü’nde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 14   Yönetim ve Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

14.1.Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için açık oyla seçilmiş, 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan vekili, iki başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman tayin eder. Genel sekreter derneğin idaresi ile uğraşır. Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi birlikte temsil eder. Yönetim kurulu başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkanlık yapabilir.

Yönetim kurulu başkanı, Genel Kurul’u takip eden 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini ad, soyad ve meslekleri ile birlikte ikamet adreslerini mahallin en büyük Mülki Amiri’ne yazı ile bildirir.

 

14.2.Yönetim Kurulu’nun Toplanması, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun en az ayda bir defa toplanması şarttır. Toplantı üyelerden yarısının fazlasının bulunmasıyla yapılır ve kararlar çoğunluk sayısıyla alınır. Yönetim Kurulu 5253 sayılı Dernekler Yasası ile, ilgili maddeleri çerçevesinde işbu tüzük ve Genel Kurul kararları ile derneğin bütün çalışmalarını idare ettiği gibi, derneğin kuruluş amacına uygun çalışmaları da yapar. Amaca varmak için bütün yetkilerini kullanır, görevlerini yerine getirir. Kadro ve gider bütçelerini Genel Kurul’a sunmak üzere düzenler. Personel alır ve çıkarır. Gerektiği hallerde, tüm kurullar ile yurtiçi ve yurtdışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçer. Görevlerini başarmak için dernek üyeleri arasından veya gerektiğinde dernek üyeleri dışından kişileri görevlendirir ve bu konuda anlaşmalar yapar. Derneği resmi kuruluşlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder.

14.3.Denetim Kurulu ve Derneğin İç Denetimi

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, Derneğin  tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile 4771 sayılı Medeni Yasa’nın 62.maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte ve diğer yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin noterden veya İl Dernekler Birimi’nden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

BÖLÜM-4      MALİ HÜKÜMLER

Madde 15   Derneğin Gelirleri

Derneğin Gelir Kaynakları,

-Genel Kurul’un belirlediği giriş ve aidatlar

-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

-Dernekçe yerine getirilen mesleki ve sosyal hizmetler karşılığı.

-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

-Dernek amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan geliri temin etmek amacıyla iktisadi işletme kurabilir. Bu işletmeden gelecek olan gelirler.

-Diğer gelirler.

Madde 16   Üyelik Aidatları

Üyelik giriş aidatı ve aylık aidat miktarı  Genel Kurul’un vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından her yıl tespit edilir ve üyelik başlangıcında bir defa alınır.

Birbiri ile ilişkili birden fazla şirket olması durumunda birinci şirket için Yönetim Kurulu’nun belirlediği, giriş aidatı ve aylık üyelik aidatı alınır. Diğer her bir şirketi için, giriş ve aylık üyelik aidatının % 50 ‘si tahsil edilir.

Üyelik aidatı; Aidata esas olan ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenir. Geciken ödemeler için, her yıl Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda gecikme faizi uygulanır.

Madde 17   Tahsilat

Derneğin her türlü tahsilatı resmi sıra numaralı Dernek Mührü ile mühürlü ve tahsil edenin imzasını havi, resmi, Dernek Geliri Alındı Belgesi karşılığı yapılır.

Dernek adına tahsilata yetkili olanlar, Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.

Madde 18   Derneğin Giderleri

Dernek, gelirlerini amaçları ve Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Derneğin harcamaları, Genel Kurul tarafından onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki çerçevesinde Muhasip Üye ve Genel Sekreter tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini veya Dernekte görevli kişileri harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her çeşit harcamanın belgelendirilmesi şarttır.

Madde 19   Derneğin Temsili

Dernek, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam olur.

Madde 20   Defter ve Kayıtlar

Dernek tarafından aşağıdaki defter ve kayıtlar tutulur;

20.1.Üye Kayıt Defteri;

Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.

20.2.Karar Defteri;

Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

20.3.Evrak Kayıt Defteri;

Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

20.4.İşletme Hesabı Defteri;

Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

20.5.Alındı Belgesi Kayıt Defteri;

Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

20.6.Demirbaş Defteri;

Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Madde 21   Derneğin İç Denetimi

Derneğin mizanları ile her takvim yılı sonunda o hesap dönemine ait kesin hesap raporunun bir nüshası Denetleme Kurulu’na verilir.

Yasaların ve Ana Tüzüğün tutulmasını şart koştuğu tüm kayıt ve belgeler diledikleri anda incelenmek üzere devamlı olarak Denetleme Kurulu’nun tetkikine hazır bulundurulur.

Madde 22   Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilirler. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

BÖLÜM-5      DERNEĞİN FESHİ

Madde 23   Derneğin Feshi

Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Genel Kurul’un Derneğin feshine karar verebilmesi için Ana Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır ve ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiri’ne yazı ile bildirilir.

Derneğe ait paralar, menkul ve gayrimenkul kıymetler hak ve alacaklar tasfiye işlemi sonunda, Genel Kurul’un vereceği karara göre bir ilim veya hayır kuruluşuna intikal eder.

Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemlerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anında Derneğin mevcutlarını tespit etmek için Tasfiye Kurulu oluşturulur.

Tasfiye Kurulu 3 kişiden az olmamak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir. Tasfiye Kurulu, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcudunu Genel Kurul tarafından belirlenen yerlere devreder. Devre ilişkin evrakı düzenler ve fesih keyfiyetini mahallin en büyük Mülki Amiri’ne bir yazı ile bildirir.

 

BÖLÜM-6      DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 24   Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucu üyeleri şunlardır;

Sıra No

Adı Soyadı

Uyruğu, Doğum Yeri veTarihi, Mesleği, Açık Adresi

1

Muzaffer POLAT

TC, Ermenek, 10.11.1956, Kömür Üreticisi

Park Oran Konutları B6 Blok Kat 26 Daire 107 ÇANKAYA / ANKARA

2

Selçuk ŞAHİN

TC, Tavşanlı/Kütahya, 15.07.1970, Maden Mühendisi,

Kızılırmak mah. 1450.sokak Ankara Ticaret Merkezi B Blok kat 18 No: 84-85 Çukurambar Çankaya/Ankara

3

Nurullah ERCAN

TC, Konya/Çumra, 24.02.1942, Maden Yük. Mühendisi

Turan Emeksiz sokak 3/A Blok No:22 Kavaklıdere/ANKARA

4

Gökalp BÜYÜKYILDIZ

TC, Fındıklı, 01.02.1963, Genel Koordinatör, Üniversite Mezunu

Mavişehir 2.Etap 2040 sokak Turna 24.Giriş 110 Kat 5 Daire 11

Karşıyaka/İZMİR

5

Erhan ORTAKÖYLÜ

TC, Susurluk, 04.12.1952, Makine Mühendisi

Gazi Bulvarı NO:32/1 BALIKESİR

6

Cemil ÖKTEN

TC, İstanbul Ağaçlı, 16.12.1957, Makine T., Kamu Yönetimi

Kore Şehitleri caddesi No:51 Zincirlikuyu/ İSTANBUL

7

Tahir ÇELİK

TC, Palu, 30.08.1975, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Kurulu Başkanı

Nenehatun caddesi No:104 Gaziosmanpaşa/ ANKARA

8

Mehmet Salih DEMİR

TC, Kilimli, 29.01.1967, Yönetim Kurulu Başkanı, Lise

İncivez mah. Milli Egemenlik cad. No:130 Merkez/ ZONGULDAK

9

Mustafa Murad KALAN

TC, Ermenek, 28.09.1972, İşveren, Ortaokul

Yunuskent mah. F.Ahmet Yılmaz cad. No:5/3 Merkez/ KARAMA

Geçici Madde 1

İlk Genel Kurul’da Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernek ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Geçici Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul’a kadar görev yapacak ve ilk Genel Kurul’da Yeni Yönetim Kurulu oluşturulacaktır.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı

Görev Ünvanı

Muzaffer POLAT

Başkan

Gökalp BÜYÜKYILDIZ

Başkan Yardımcısı

Tahir ÇELİK

Başkan Yardımcısı

Nurullah ERCAN

Başkan Yardımcısı

Selçuk ŞAHİN

Sekreter

Erhan ORTAKÖYLÜ

Sayman

Mustafa Murad KALAN

Üye

Cemil ÖKTEN

Kurucu Üye

Mehmet Salih DEMİR

Kurucu Üye

Bu tüzük 24 ( yirmi dört ) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler